Collection

“MADE IN SOUL PERFUME”

The Coffee Experience

การค้นหาพื้นที่พักผ่อนภายในร่างกายและจิตใจด้วย MADE IN SOUL ภายใต้แนวคิด A Soul Perfume : A Soul of Barista น้ำหอมและเครื่องหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การสร้างพื้นที่ส่วนตัวภายใต้กลิ่นอายและรสสัมผัสของกาแฟ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในร้านกาแฟ

รวบรวมประสบการณ์ที่คุณศรัณญ อยู่คงดี Director แบรนด์ SARRAN ได้ออกเดินทางและบันทึกเรื่องราวของรสสัมผัส กลิ่น และบรรยากาศ ผ่านการพัฒนากลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอม บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในร้านกาแฟ ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อเติมเต็มชีวิตของเราให้มีพลัง และพร้อมที่จะทำทุกวันให้ดีที่สุด
Let’s join us and enjoy your brand-new coffee experiences with “MADE IN SOUL”


LOCATION

VISIT STUDIO

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping